Verkoop en levering zonder medewerking ex-partner

Als je samen eigenaar bent van een woning moet je het er samen over eens zijn of je de woning wilt verkopen. Bij echtscheidingen komt het regelmatig voor dat dit niet het geval is. Indien één van beide partijen na echtscheiding niet mee wil werken aan de verkoop van de woning ontstaat er een probleem.

De wet heeft in dit probleem voorzien door de mogelijkheid te creëren om aan de rechter een oplossing te vragen voor verkoop en levering van de woning zonder medewerking van de ander. In deze blog wordt ingegaan op een kort geding uitspraak waarin deze problematiek aan de orde is gekomen.

Man en vrouw zijn gescheiden en zijn samen ieder voor de helft eigenaar van een woning. Het verkopen en leveren van een woning vereist de medewerking van beide partijen. De man wil niet meewerken aan verkoop en daarom heeft de vrouw zich gewend tot de rechter. De rechtbank heeft de vrouw gemachtigd om de woning te verkopen, mits de man de financiering voor de woning niet binnen twee weken rond krijgt. Als de man bovendien geen medewerking verleent aan de levering vóór datum X, zal de uitspraak van de rechter in de plaats treden van de voor het opmaken van de notariële leveringsakte vereiste ‘wilsverklaring, medewerking en handtekening’ van de man.

De man krijgt de financiering niet tijdig rond en daarom verkoopt de vrouw de woning. Door verplaatsing van de leveringsdatum, vanwege financieringsproblemen aan de zijde van koper, kan de overdracht niet plaatsvinden vóór datum X en is deze verplaatst naar datum Y. Dit betekent dat de vrouw de uitspraak van de rechtbank niet meer kan gebruiken indien de man niet wil meewerken aan de levering op datum Y. De termijn voor het gebruiken van de uitspraak voor de levering is immers verstreken.

De vrouw vermoedt dat de man niet zal meewerken aan de levering op datum Y en vraagt daarom nogmaals aan de rechter een uitspraak die voor de medewerking van de man aan de levering in de plaats treedt. Daarnaast vraagt zij de rechter om veroordeling van de man tot ontruiming van de woning vóór datum Y op straffe van verbeurte van een dwangsom. De man heeft namelijk niet meegewerkt aan taxatie van de woning waardoor de financiering van de koper in moeilijkheden kwam. Daarnaast is de man weigerachtig gebleken de woning te ontruimen en mee te werken aan de levering.

De man zegt dat hij de woning inmiddels heeft verlaten en zich bij de gemeente van het adres heeft laten uitschrijven. De man kan dit echter niet onderbouwen en daarom wordt hij door de rechter veroordeeld de woning vóór datum Y te ontruimen op straffe van verbeurte van een dwangsom van €25.000,-. Daarnaast blijkt de man volgens de rechter niet bereid een volmacht tot levering te tekenen danwel om in persoon zijn medewerking aan de levering van de woning te verlenen. Vandaar dat de rechter bepaalt dat, indien de man zijn medewerking aan de levering op datum Y niet verleent, de uitspraak in de plaats treedt van de voor het opmaken van de notariële leveringsakte vereiste ‘wilsverklaring, medewerking en handtekening’ van de man. De rechter wijst met nadruk op de weinig coöperatieve houding van de man.

Kortom: indien één van beide ex-partners niet wil meewerken aan verkoop en levering van de woning is het mogelijk voor de ander om zich te wenden tot de rechter. De rechter kan deze persoon dan machtigen de woning alleen te verkopen en daarnaast is het mogelijk dat de uitspraak van de rechter in de plaats treedt van de vereiste handelingen van de niet meewerkende ex-partner bij levering van de woning. Tot slot is het mogelijk dat de rechter deze partij veroordeelt tot het ontruimen van de woning.

Wilt u de uitspraak nalezen? Klik dan hier.