Privacy

Privacy

Privacy verklaring
Woninggarantplan, gevestigd aan Postbus 54, 5340 AB Oss, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Postbus 54, 5340 AB Oss, +31 412488870
R. Ruijs is de Functionaris Gegevensbescherming van Woninggarantplan Hij is te bereiken via info@woninggarantplan.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Woninggarantplan verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@woninggarantplan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Woninggarantplan neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Woninggarantplan) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Woninggarantplan bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Woninggarantplan verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Woninggarantplan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Woninggarantplan.nl gebruikt alleen functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. We gebruiken Google Analytics, waarbij we uw ip-adres anonimiseren. Hierdoor slaan we in Google Analytics geen persoonsgegevens op. Enkel gegevens die meer inzicht geven in het gebruik van de website. Daarnaast gebruiken we een Facebook Bezoekersactiepixel (voor meer uitleg, zie de kop hieronder).

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Conversiemeting met de Facebook Bezoekersactiepixel
Met uw toestemming gebruiken wij de “visitor action pixel” van Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”) op onze website. Met zijn hulp kunnen we de acties van gebruikers volgen nadat ze een Facebook-advertentie hebben gezien of erop hebben geklikt. Zodat we de effectiviteit van Facebook-advertenties kunnen volgen voor statistische en marktonderzoekdoeleinden. De op deze manier verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons, dwz we zien de persoonlijke gegevens van individuele gebruikers niet. Deze gegevens worden echter opgeslagen en verwerkt door Facebook, waarover we u informeren op basis van onze kennis. Facebook kan deze gegevens verbinden met hun Facebook-account en ook voor hun eigen advertentiedoeleinden, volgens het beleid inzake gegevensgebruik van Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt Facebook en zijn dochterondernemingen inschakelen om advertenties op Facebook en op Facebook weer te geven. Het kan ook worden opgeslagen als cookie op uw computer. Alleen gebruikers ouder dan 18 jaar mogen hier toestemming voor geven.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Woninggarantplan en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@woninggarantplan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Woninggarantplan wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Woninggarantplan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@woninggarantplan.nl